You are here

Axial 50 EC

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана емулзија ( EC )

Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.

syngenta-axial-zastita-psenicaНова хемиска група
✔ Единствен кој се употребува за сузбивање на теснолисни плевели кај зимски и пролетен јачмен и зимска пченица
✔ Високо селективен, контактно системичен хербицид
✔ Формулација во која има вградено повеќе видови на врвни прилепувачи и индигридиенти кој додатно ја зголемуваат неговата ефикасност, а воедно и отпорност од испирање од дождови.
✔ Сигурен и не предизвикува застој и блокирање на самите житарици
✔ Незаменлив и исплатлив за сузбивање и на најотпорните див овес, ветрушка, цветна трева и др.
✔ Продолжен период на употреба се до заставичар
Делување на повеќе начини
• Инхибиција на ензими
• Спречување на синтеза на киселини
• Спречува создавање на клеточна мембрана со што ја спречува делбата на клетките со самото тоа и порастот на плевелите – за брзо делување

syngenta-psenica
УПОТРЕБА:
Производот за заштита AXIAL 50 EC е контактно селективен хербицид за уништување на едногодишни класести плевели кај зимски јачмен и зимска пченица за сузбивање на едногодишни теснолисни плевели – треви: обична слакоперка (Apera spica-venti), глувчешка репка (Alopecurus myosuroides) и дива зоб (Avena spp).
Во зимска пченица и јачмен, се применува од два листа најдоцна до појава на знаменца (од фенофаза 12 до 39 BBCH/ZCK скала), во количина од 0,6-0,8 l/ha во 150 – 400 l вода (60-80 ml производ на 15-40 l вода на 1000m2), во зависност од густината на посевите, кога плевелите имаат три листа па до првото коленце.
Максимален број на третирања во текот на една година е еднаш. 

Култура

Плевели

Време на употреба

Доза, конентрација

Потошувачкана вода

Напомена

 

Пченица, Јачмен

Див овес (Avena spp.,), глувчова опашка, Alopecurusmyosuroides, ветрушка Aperaspica - venti

Од два листа до појава на заставичар

0,6 – 0,8 l/ha

150 – 400 l/ha

Смее да се употребува само еднаш годишно на иста површина. Да не се меша со ѓубрива и алкални производи

Јачмен

Пченица

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.