You are here

Axial 50 EC

Последно ажурирање:
01.09.2016

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1115 од 29.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана емулзија ( EC )

Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.
Селективен хербицид за теснолисни плевели.
• Нова хемиска група
• Единствен које се употребува за сузбивање на теснолисни плевели кај
зимски и пролетен јачмен и зимска пченица
• Високо селективен, контактно системичен хербицид
• Сигурен и не предизвикува застој и блокирање на самите житарици УПОТРЕБА:
Производот за заштита AXIAL 50 EC е контактно селективен хербицид за уништување на едногодишни класести плевели кај зимски јачмен и зимска пченица за сузбивање на едногодишни теснолисни плевели – треви: обична слакоперка (Apera spica-venti), глувчешка репка (Alopecurus myosuroides) и дива зоб (Avena spp). Во зимска пченица и јачмен, се применува од два листа најдоцна до појава на знаменца
(од фенофаза 12 до 39 BBCH/ZCK скала), во количина од 0,6-0,8 l/ha во 150 – 400 l вода (60-80 ml производ на 15-40 l вода на 1000m2), во зависност од густината на посевите, кога плевелите имаат три листа па до првото коленце.
Максимален број на третирања во текот на една година е еднаш.
Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.
Селективен хербицид за теснолисни плевели.
• Нова хемиска група
• Единствен које се употребува за сузбивање на теснолисни плевели кај
зимски и пролетен јачмен и зимска пченица
• Високо селективен, контактно системичен хербицид
• Сигурен и не предизвикува застој и блокирање на самите житарици УПОТРЕБА:
Производот за заштита AXIAL 50 EC е контактно селективен хербицид за уништување на едногодишни класести плевели кај зимски јачмен и зимска пченица за сузбивање на едногодишни теснолисни плевели – треви: обична слакоперка (Apera spica-venti), глувчешка репка (Alopecurus myosuroides) и дива зоб (Avena spp). Во зимска пченица и јачмен, се применува од два листа најдоцна до појава на знаменца
(од фенофаза 12 до 39 BBCH/ZCK скала), во количина од 0,6-0,8 l/ha во 150 – 400 l вода (60-80 ml производ на 15-40 l вода на 1000m2), во зависност од густината на посевите, кога плевелите имаат три листа па до првото коленце.
Максимален број на третирања во текот на една година е еднаш.
Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.
Селективен хербицид за теснолисни плевели.
• Нова хемиска група
• Единствен које се употребува за сузбивање на теснолисни плевели кај
зимски и пролетен јачмен и зимска пченица
• Високо селективен, контактно системичен хербицид
• Сигурен и не предизвикува застој и блокирање на самите житарици УПОТРЕБА:
Производот за заштита AXIAL 50 EC е контактно селективен хербицид за уништување на едногодишни класести плевели кај зимски јачмен и зимска пченица за сузбивање на едногодишни теснолисни плевели – треви: обична слакоперка (Apera spica-venti), глувчешка репка (Alopecurus myosuroides) и дива зоб (Avena spp). Во зимска пченица и јачмен, се применува од два листа најдоцна до појава на знаменца
(од фенофаза 12 до 39 BBCH/ZCK скала), во количина од 0,6-0,8 l/ha во 150 – 400 l вода (60-80 ml производ на 15-40 l вода на 1000m2), во зависност од густината на посевите, кога плевелите имаат три листа па до првото коленце.
Максимален број на третирања во текот на една година е еднаш.

Јачмен

Пченица

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.