You are here

Dual Gold 960 EC

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1108 од 29.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана емулзија ( EC )

Одличен избор!
Селективен хербицид.
• Исклучително добра селективност за сите култури без разлика на временските услови
• Долго резидуално односно продолжено делување во земјата
• Споредно делување на широколисни плевели
• Неограничена можност за мешање со други хербициди УПОТРЕБА:
Производот за заштита DUAL GOLD 960 EC е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели и за сузбивање на влакнесто обично просо (Echinochloa crus-galli) крваво прстесто просо (Digitaria sanguinalis), мало просо (Digitaria ischaemum), жолта опашка (Setaria glauca), зелена опашка (Setaria viridis), вретенеста опашка (Setaria verticillata) голо просо (Panicum dichotomiflorum), обична ѕвездичка глуварка (Stellaria media) и ситноцветна глуварка (Galinsoga parviflora).
Производот за заштита DUAL GOLD 960 EC средно добро ги уништува кисела острица (Cyperus esculettus), семе од диво просо (Sorghum halepens), овчарска торбичка (Capsells bursa-pastoris), амарант (Amaranthus spp) и обичен штир (Portulaca oleracea).
DUAL GOLD 960 EC е земјен селективен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни теснолисни плевели кај:
- Пченката (во зрно, силажа и семенско производство), со примена после сеидба, а пред никнување(пре-ем) или после никнување до стадиум на развој на 3 листа на пченката (BBCH 13, ран пост-ем), во количина од 1,0-1,5 L/ha;
- Сончоглед, соја и шеќерна репка, со примена после сеидбата, а пред никнување (пре-ем), во количина од 1,0-1,4 L/ha;
- Маслена репка, сточна репка, тиква (за печење и масло), кинеска зелка, леќа, лен (за влакло и масло), грав, грашок, леблебија, цвекло, цикорија, грашок (Lupinus polyphyllus), диња и лубеница, со примена после сеидба, а пред никнување (пре-ем), во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Јагоди, со примена пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Тутун (од пресадници), со примена пред пресадување, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Расадници пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Зачински растенија (во делот кој не е наменет за конзумирање), со примена во годината за садење пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Млади насади на јаткасто, со семка, оревесто и зрнесто овошје кои сеуште не е во род со примена пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Млади насади на винова лоза кои сеуште не се во род, со примена пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
Во градините околу куќите производот DUAL GOLD 960 EC потребно е да се примени во горепропишаните количини никнување на плевелот, во количина од 1,25 – 1,4 L/ha;
Во тој случај се користат количини изразени во ml/100 m2, со потрошувачка на вода 5- 10 L/ha;

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не е дозволена употреба на DUAL GOLD 960 EC пред никнување на пченката и просото во подрачја каде водата е заштитена. Со овој производ на исто земјиште може да се третира најмногу еднаш во една вегетативна сезона. За да се обезбеди оптимално дејство на производот, почвата пред третирањето треба добро да се подготви.
За проширување на спектарот на делување на производот DUAL GOLD 960 EC потребно е да се примени во комбинација со други хербициди. При примената на почви богати со органска материја, потребно е да се применува повисоката препорачана количина.
За постигнување на оптимална ефикасност, овој производ треба да се применува на добро обработена ситно зрнеста почва. Не треба да се употребува во карстни подрачја и лесни, песокливи почви. Да не се третира кога времето е ветровито. DUAL GOLD 960 EC се употребува еднаш годишно на иста површина.
Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури (жита).
Одличен избор!
Селективен хербицид.
• Исклучително добра селективност за сите култури без разлика на временските услови
• Долго резидуално односно продолжено делување во земјата
• Споредно делување на широколисни плевели
• Неограничена можност за мешање со други хербициди УПОТРЕБА:
Производот за заштита DUAL GOLD 960 EC е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни теснолисни и широколисни плевели и за сузбивање на влакнесто обично просо (Echinochloa crus-galli) крваво прстесто просо (Digitaria sanguinalis), мало просо (Digitaria ischaemum), жолта опашка (Setaria glauca), зелена опашка (Setaria viridis), вретенеста опашка (Setaria verticillata) голо просо (Panicum dichotomiflorum), обична ѕвездичка глуварка (Stellaria media) и ситноцветна глуварка (Galinsoga parviflora).
Производот за заштита DUAL GOLD 960 EC средно добро ги уништува кисела острица (Cyperus esculettus), семе од диво просо (Sorghum halepens), овчарска торбичка (Capsells bursa-pastoris), амарант (Amaranthus spp) и обичен штир (Portulaca oleracea).
DUAL GOLD 960 EC е земјен селективен хербицид наменет за сузбивање на едногодишни теснолисни плевели кај:
- Пченката (во зрно, силажа и семенско производство), со примена после сеидба, а пред никнување(пре-ем) или после никнување до стадиум на развој на 3 листа на пченката (BBCH 13, ран пост-ем), во количина од 1,0-1,5 L/ha;
- Сончоглед, соја и шеќерна репка, со примена после сеидбата, а пред никнување (пре-ем), во количина од 1,0-1,4 L/ha;
- Маслена репка, сточна репка, тиква (за печење и масло), кинеска зелка, леќа, лен (за влакло и масло), грав, грашок, леблебија, цвекло, цикорија, грашок (Lupinus polyphyllus), диња и лубеница, со примена после сеидба, а пред никнување (пре-ем), во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Јагоди, со примена пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Тутун (од пресадници), со примена пред пресадување, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Расадници пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Зачински растенија (во делот кој не е наменет за конзумирање), со примена во годината за садење пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Млади насади на јаткасто, со семка, оревесто и зрнесто овошје кои сеуште не е во род со примена пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
- Млади насади на винова лоза кои сеуште не се во род, со примена пред никнување на плевелот, во количина од 1,25-1,4 L/ha;
Во градините околу куќите производот DUAL GOLD 960 EC потребно е да се примени во горепропишаните количини никнување на плевелот, во количина од 1,25 – 1,4 L/ha;
Во тој случај се користат количини изразени во ml/100 m2, со потрошувачка на вода 5- 10 L/ha;

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не е дозволена употреба на DUAL GOLD 960 EC пред никнување на пченката и просото во подрачја каде водата е заштитена. Со овој производ на исто земјиште може да се третира најмногу еднаш во една вегетативна сезона. За да се обезбеди оптимално дејство на производот, почвата пред третирањето треба добро да се подготви.
За проширување на спектарот на делување на производот DUAL GOLD 960 EC потребно е да се примени во комбинација со други хербициди. При примената на почви богати со органска материја, потребно е да се применува повисоката препорачана количина.
За постигнување на оптимална ефикасност, овој производ треба да се применува на добро обработена ситно зрнеста почва. Не треба да се употребува во карстни подрачја и лесни, песокливи почви. Да не се третира кога времето е ветровито. DUAL GOLD 960 EC се употребува еднаш годишно на иста површина.
Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури (жита).

Јагода

Грав

Грашок

Диња

Зачини билке

Зелка култури

Лозата

Лубеница

Овошни култури

Пченка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.