You are here

Fusilade Forte

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1102 од 29.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана емулзија ( EC )

Сигурен, економичен и докажан.
Селективен хербицид, за теснолисни плевели во широколисни култури.
• Универзален хербицид со висок квалитет за сузбивање на отпорни
ризомски плевели
• Брзо се усвојува и транспортира и ефикасно ги уништува надземните и
подземните делови на коренот
• Високо селективен за сите широколисни култури, и во екстремни
временски услови

УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија FUSILADE FORTE е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни теснолисни (тревни) плевели во шеќерна репка, соја, сончоглед, маслена репка, компир, лук и зелка. Во зависност од видот на плевелот, производот се применува во следните дози:
- 0,8-1,0 L/ha (8-10 ml/100 m2), за сузбивање на едногодишни тревни плевели на костенот (Echinochola crus galii), мухари-обична ѕвездичка (Setaria spp.), крваво прстесто просо (Digitaria sangunalis), диво просо (Panicium spp), и други во стадиум 2-4 листа;
- 1,3-1,5 L/ha (13-15 mL/100 m2), за сузбивање на диво просо (Sorghum halepense), во стадиум 15-20 cm висина на плевелот;
- 1,5-2 L/ha (15-20 mL/100 m2), за сузбивање на пиривина (Agropyrom repens), во стадиум 15-20 cm висина на плевелот;
- 2 L/ha (20 mL/100 m2), за сузбивање на обичен троскот (Cynodon dactylon), стадиум 10-15 cm висина на плевелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пониските количини на примена се делотворни кај примената врз плевели во препорачаните стадиуми на развој и во активна раст. Со намалување на количината на влага на почвата и воздухот (плевели во суша), како и повисоки стадиуми на развој на плевелот, се намалува ефикасноста на производот, па потребно е да се примени повеќе од препорачаната доза. За подобро сузбивање на едногодишни плевели се препорачува меѓуредна обработка и ситнење на ризомите. Во градинарските култури не се препорачува раздвоена примена поради продолжување на перзистентноста. Производот за заштита на растенија FUSILADE FORTE смее да се примени само кај лукот за производство на главицаи. Сојата смее да се третира само пред почетокот на цутот. Недоволно ги сузбива видовите на плевел: Festuca rubra и Poa annua. На иста површина може да се употреби само еднаш годишно.
Третирањето се врши кога плевелите се во фаза на едногодишните плевели се на 3-5 листа, а повеќегодишните плевели при висина од 15-20 см за Cynodon dactilon i Agropurum repens, 25-40 см за Sorghum halepense, односно кога плевелите се во интензивен пораст, со потрошувачка на вода 200-600 л/ха, односно 2-6 л вода на 100м2.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во земјоделието. Средството може да се примени само еднаш во годината на иста површина, ист насадд во текот на една година или 2 пати ако се употребува во сплит апликација. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури (жита и пченка).
Сигурен, економичен и докажан.
Селективен хербицид, за теснолисни плевели во широколисни култури.
• Универзален хербицид со висок квалитет за сузбивање на отпорни
ризомски плевели
• Брзо се усвојува и транспортира и ефикасно ги уништува надземните и
подземните делови на коренот
• Високо селективен за сите широколисни култури, и во екстремни
временски услови

УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија FUSILADE FORTE е селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни теснолисни (тревни) плевели во шеќерна репка, соја, сончоглед, маслена репка, компир, лук и зелка. Во зависност од видот на плевелот, производот се применува во следните дози:
- 0,8-1,0 L/ha (8-10 ml/100 m2), за сузбивање на едногодишни тревни плевели на костенот (Echinochola crus galii), мухари-обична ѕвездичка (Setaria spp.), крваво прстесто просо (Digitaria sangunalis), диво просо (Panicium spp), и други во стадиум 2-4 листа;
- 1,3-1,5 L/ha (13-15 mL/100 m2), за сузбивање на диво просо (Sorghum halepense), во стадиум 15-20 cm висина на плевелот;
- 1,5-2 L/ha (15-20 mL/100 m2), за сузбивање на пиривина (Agropyrom repens), во стадиум 15-20 cm висина на плевелот;
- 2 L/ha (20 mL/100 m2), за сузбивање на обичен троскот (Cynodon dactylon), стадиум 10-15 cm висина на плевелот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пониските количини на примена се делотворни кај примената врз плевели во препорачаните стадиуми на развој и во активна раст. Со намалување на количината на влага на почвата и воздухот (плевели во суша), како и повисоки стадиуми на развој на плевелот, се намалува ефикасноста на производот, па потребно е да се примени повеќе од препорачаната доза. За подобро сузбивање на едногодишни плевели се препорачува меѓуредна обработка и ситнење на ризомите. Во градинарските култури не се препорачува раздвоена примена поради продолжување на перзистентноста. Производот за заштита на растенија FUSILADE FORTE смее да се примени само кај лукот за производство на главицаи. Сојата смее да се третира само пред почетокот на цутот. Недоволно ги сузбива видовите на плевел: Festuca rubra и Poa annua. На иста површина може да се употреби само еднаш годишно.
Третирањето се врши кога плевелите се во фаза на едногодишните плевели се на 3-5 листа, а повеќегодишните плевели при висина од 15-20 см за Cynodon dactilon i Agropurum repens, 25-40 см за Sorghum halepense, односно кога плевелите се во интензивен пораст, со потрошувачка на вода 200-600 л/ха, односно 2-6 л вода на 100м2.
Се аплицира со стандардна опрема за третирање во земјоделието. Средството може да се примени само еднаш во годината на иста површина, ист насадд во текот на една година или 2 пати ако се употребува во сплит апликација. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури (жита и пченка).

Зелка култури

Компир

Кромид

Семе од репка

Соја

Сончоглед

Шеќерна репка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.