You are here

Peak 75 WG

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1150 од 20.11.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Селективен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во пченица, јачем, пченка, тритикале, соргум зрно, овес, рж и просо.
УПОТРЕБА
Производот за заштита на растенија PEAK 75 WG е селективен и системичен хербицид за сузбивање на едногодишни широколисни плевели во пченка за зрно и силажа. PEAK 75 WG се употребува после никнување на пченка за зрно и силажа (без подпосеви) за сузбивање на едногодишни широколисни плевели: обичен штир (Amaranthus retroflexus), амброзија (Ambrosia elatior), бела лобода (Chenopodium album), чичак (Xanthium strumarium), абутилон (Abutilon theophrasti), обична подворка (Polygonum persicaria), нивска повивка (Polygonum convolvulus), полска синап (Sinapis arvensis) и други. Одлично делува и на киселец (Rumex spp.) и добро на нивска паламида (Cirsium arvense). Се користи во количина од 20-30 g/ha (0,2-0,3 g/100m2) со додаток на навлажнувач.
Се применува со фолијарно прскање после никнување на пченката, во стадиум 3-5 листови на пченка и до најмногу 4 листови на плевел.

Селективен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во пченица, јачем, пченка, тритикале, соргум зрно, овес, рж и просо.
УПОТРЕБА
Производот за заштита на растенија PEAK 75 WG е селективен и системичен хербицид за сузбивање на едногодишни широколисни плевели во пченка за зрно и силажа. PEAK 75 WG се употребува после никнување на пченка за зрно и силажа (без подпосеви) за сузбивање на едногодишни широколисни плевели: обичен штир (Amaranthus retroflexus), амброзија (Ambrosia elatior), бела лобода (Chenopodium album), чичак (Xanthium strumarium), абутилон (Abutilon theophrasti), обична подворка (Polygonum persicaria), нивска повивка (Polygonum convolvulus), полска синап (Sinapis arvensis) и други. Одлично делува и на киселец (Rumex spp.) и добро на нивска паламида (Cirsium arvense). Се користи во количина од 20-30 g/ha (0,2-0,3 g/100m2) со додаток на навлажнувач.
Се применува со фолијарно прскање после никнување на пченката, во стадиум 3-5 листови на пченка и до најмногу 4 листови на плевел.

Пченка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.