You are here

Ингенио

Last updated:
20.07.2021
Култура: 

Пченица

Family: 
Зимската пченица

Јас принос и квалитет 


Зимската сорта пченица CCB Ingenio Ви дава стандардно висок принос, квалитет и сигурност! Syngenta со воведувањето на сортата CCB Ingenio уште еднаш потврди дека е компанија која се прилагодува на Вашите искуства и потреби.CCB Ingenio е сорта која во претходните неколку години обезбедува висок принос и со тоа завзема значајно место на производните површини.

  • CCB Ingenio е прва висококвалитетна сорта, со исклучително стабилен принос и квалитет на зрна.
  • Спаѓа во група Б1 квалитет. Зрното е средно тврдо со висока содржина на квалитетни протеини и средна хектолитарска маса.
  • Спаѓа во зимски рани сорти одлично адаптирана на нашите агроеколошки услови.
  • Има атрактивен изглед со голем клас со осилки.
  • Формира големо зрно. Цврсто стебло, отпорно на полегнување со просечна висина околу 95 cm.
  • CCB Ingenio е сорта препорачана за интезивни услови на производство, со висока толеранција на болести на стеблото и листот.
  • Уште една особина која се издвојува е и добрата отпорност на измрзнување со добро братимење.

Оптимален рок за сеидба 10 - 25 октомври.Препорака на семе за сеидба: 400-450 клијави зрна на m2.

Регистрација култури

зимската пченица

Source of the data

Во случај на семе третираат со семе за заштита на растенијата, бидете сигурни да го прочитате упатството за безбедна употреба.