You are here

Моисон

Last updated:
20.07.2021
Култура: 

Пченица

Family: 
Зимската пченица


Високо ниво на толеранција на Fusarium Нова сорта на пченица Syngenta е секогаш присутна на теренот заедно со Вас, тоа и овозможува да ја прилагоди својата понуда според Вашите потреби. Затоа од оваа година, освен супериорниот CCB Ingenio, Syngenta ќе има уште една високоприносна и квалитетна пченица, со која значајно ќе ја прошири својата квалитетна понуда во Македонија. SY Moisson е НОВА зимска сорта пченица со висок потенцијал за принос.

  • Спаѓа во група Б квалитет.
  • Лебна сорта, со средно тврдо зрно и средна содржина на протеини во зрно со висока хектолитарска маса.
  • SY Moisson е рана/средно рана сорта со одлична отпорност на измрзнување така што може да поднесе и нешто покасна сетва.
  • Сеодликува со добар пакет на отпорност и тоа на болести на стеблото и класот и на полегнување.
  • Просечна висина на стеблото е 95 cm. Сортата е со јако изразено продуктивно братимење.
  • На изданците формира секундарни класови со голем број на зрна, што е случај во примарните класови.
  • Исклучително е препорачлива за интензивно производство.
  • SY Moisson е универзална пченица која со своите особини осигурува оптимална комбинација на принос и квалитет.

Оптимален рок за сеидба 10 - 25 октомври Препорака на семе за сеидба : 400 - 450 клијави зрна на m2

Регистрација култури

зимската пченица

Source of the data

Во случај на семе третираат со семе за заштита на растенијата, бидете сигурни да го прочитате упатството за безбедна употреба.