You are here

NK Adagio

Last updated:
24.10.2016
Crop: 

Сончоглед

Family: 
Умерено толерантен на Phoma на стеблото, и бело гниење на коренот • Отпорен на расите на паразитот воловод (А-Е раса) присутни во Македонија • Добар потенцијал за принос и содржина на масло • Препорака за норма на сеење: 60.000 семки /ha • Позитивно реагира на плодни почви, но и добро поднесува почви со нешто полош квалитет • Дава лоши резултати во доцното сеење и при ниски норми за сеење
Precocity: 
IMIСредно доцен: За сите терени
End use: 
Лино тип
  • IMI (Imidazolinone tolerant) е хибрид кој е отпорен на делување на хербицидот PulsarR 40
  • Стебло со средна висина, високо отпорно на полегнување и со одлична толерантност на кршење
  • Глава со голем број зрна со средна тежина
  • Силно растение со добар пораст
  • Tолерантен во услови на суша
  • Добра толерантност на Phomopsis и бело гниење на главата (Sclerotinia) и Macrophominа

Channel

Хибрид сончоглед

Source of the data

Прв избор на професионалците

Trials

Во случај на семе третираат со семе за заштита на растенијата, бидете сигурни да го прочитате упатството за безбедна употреба.