You are here

NK Kondi

Last updated:
24.10.2016
Crop: 

Сончоглед

Family: 
Средно доцен: За сите терени
Precocity: 
Lino tip
 • Стебло со средна висина, високо отпорно на полегнување и со одлична толерантност на кршење
 • Глава со голем број зрна со средна до голема тежина
 • Силно растение со добар пораст
 • Должина на вегетацијата 120 – 125 денa
 • Високо толерантен на заболувања на главата поради позицијата која обезбедува одлив на водата
 • Дава стабилни и високи приноси во различни педо-климатски услови
 • Oдлична толерантност на Phomopsis и бело гниење на главата (Sclerotinia). Умерено толерантен на Phoma и Macrophomina на стеблото, и бело гниење на коренот
 • Отпорен на расите на паразитот воловод (А-Е раса) присутни во Македонија
 • Има исклучително воедначено никнување, цветање и опрашување
 • Препорака за норма на сеење: 60.000 семки/ha
 • Поради големата атрактивност за пчелите има одлично оплодување и исклучително голем број на зрна по глава
 • Позитивно реагира на ѓубрење и на плодни земјишта
 • Лошо поднесува доцно сеење и ниски норми на сеење

Регистрација култури

Хибрид сончоглед

Additional information

Лидер на секое место

Source of the data

Во случај на семе третираат со семе за заштита на растенијата, бидете сигурни да го прочитате упатството за безбедна употреба.