You are here

NK Neoma

Last updated:
24.10.2016
Crop: 

Сончоглед

Family: 
IMIСредно ран: За сите терени
Precocity: 
Lino tip
 • IMI (ImidazolinoneTolerant) е хибрид кој е отпорен на дејството на хербицидот PulsarR 40
 • Стебло со средна висина, високо отпорно на полегнување и со одлична толерантност на кршење
 • Глава со голем број зрна со средна тежина
 • Силно растение со добар пораст
 • Релативно толерантен во услови на суша
 • Добра толерантност на Phomopsis и бело гниење на главата (Sclerotinia) и Macrophomina.Умерено толерантен на Phoma на стеблото, и бело гниење на коренот
 • Отпорен на расите на паразитот воловод (А-Е раса) присутни во Македонија
 • Добар потенцијал за принос и содржина на масло
 • Препорака за норма на сеење: 60.000 семки /ha
 • Позитивно реагира на плодни почви, но и добро поднесува почви со нешто полош квалитет
 • Дава лоши резултати во доцното сеење и при ниски норми за сеење

Регистрација култури

Хибрид сончоглед

Additional information

За касна сеидба на тешки терени

Source of the data

Во случај на семе третираат со семе за заштита на растенијата, бидете сигурни да го прочитате упатството за безбедна употреба.