You are here

Пребарај Производ

Fusilade Forte

Хербицид

Active

Сигурен, економичен и докажан.
Селективен хербицид, за теснолисни плевели во...

Karate Zeon 5 CS

Инсектицид

Active

Во склад со природата!
Контактен инсектицид со широк спектар на делување...

Teridox 500 EC

Хербицид

Active

Селективно почвата хербициди за плевел контрола во маслодајна репка.