Хербицид

Axial 50 EC

Хербицид

Active

Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.

Callisto 480 SC

Хербицид

Active

Ефикасно и сигурно!

Callisto 50 WG

Хербицид

Active

Ефикасно и сигурно!

Dual Gold 960 EC

Хербицид

Active

Одличен избор!
Селективен хербицид.

Fusilade Forte

Хербицид

Active

Сигурен, економичен и докажан.
Селективен хербицид, за теснолисни плевели во широколисни култури.

Lintur 70 WG

Хербицид

Active

Селективен хербицид за сузбивање едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели во пченица и јачмен.

Logran 20 WG

Хербицид

Active

Единствен од својата група.

Peak 75 WG

Хербицид

Active

Селективен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во пченица, јачем, пченка, тритикале, соргум зрно, овес,

Reglone 200 SL

Хербицид

Active

Хербицид во облик на водотоплив концентрат эа десикација на компир, семенска луцерка и детелина.

Teridox 500 EC

Хербицид

Active

Селективно почвата хербициди за плевел контрола во маслодајна репка.

Thouchdown System 4

Хербицид

Pre launch

Супериорен, против најотпорните!
Системичен неселективен хербицид.