You are here

Публикације

 

 

 

Каталог

Целта на оваа публикација е да се презентира нашето портфолио со хибриди и да се укаже на економски важните заболувања и штетници и мерките од борбата при користењето на оригиналните Syngenta производи. Мерките за сузбивање се во целосна согласност со принципите за интегрална заштита на растенијата и добрата земјоделска пракса.

Исабион

Прашање на квалитет - Исабион е ѓубриво со биостимулирачко дејство со природно потекло...

Ампексио виновата лоза

Ампексио

Ампексио се зборува за “ХОРИЗОНТАЛНА“ и “ВЕРТИКАЛНА“ заштита за успешна контрола и...

Ридомил Голд Р

Прав избор за многу проблеми!