You are here

Антракноза на краставица

Colletotrichum lagenarium

  


  • Се појавува на лисјата, стеблата и плодовите
  • Започнува со кафеаво вдлабнати пеги во областа на кореновиот врв за време на расадната фаза
  • Покасно се шири по целото стебло и растението умира
  • Се појавуваат округли кафеави пеги со светол ореол и големина од 3 до 3-4 мм врз лисјата и стеблата
  • Кај силен развој на болеста пегите растат и се спојуваат
  • Многу често растителното ткиво во областа на пегите изгорува и се формираат отвори
  • Отежната фотосинтеза на листата, а стеблата многу често се прекршуваат
  • Врз плодовите се оформуваат вдлабнати, долгнавести светло кафеави пеги
  • Мицелиjата на габите проникнува во плодовите во длабина од 3-4 мм

 

Средства за контрола