Белокрилка

Trialeurodes sp., Bemisia sp.

  


  • Причинува големи штети во посевот со краставица
  • Дирекни штети причинува со смукање на растителни сокови
  • Во текот на исхраната доаѓа до лачење на “медена роса” па доаѓа до појава на габата чадливка
  • Значајна е затоа што пренесува опасни вируси од заразени на здрави растенија
  • Има повеќе од 10 генерации годишно
  • Економски праг на штетност е 1-2 имаго на растение