You are here

Зелено шаренило на краставица

CGMMV

  


  • Се појавува 20-30 дена после расадување или после нагло зголемување на темпе-ратурата до 30°С
  • Растението е набрчкано и со мал број лисја
  • Се намалува количината на цветови и плодови
  • Плодовите го забавуваат својот развој и се деформираат
  • Квалитетот се влошува наеднаш
  • Нај вирулентниот вид CGMM 2А е причинител на така наречениот „бел мозаик“
  • Првите знаци се појавуваат кај младите лисја кои растат
  • Се забележува осветлување на нервите, жолти пеги во вид на прстени и звезди
  • Пегите растат брзо и се обоени во бело и поретко во жолто
  • Како последица целата нерватура станува бела