You are here

Зеленчук

Производството на зеленчук е значителна гранка во земјоделството. Секој, без оглед на тоа колку земјоделско земјиште поседува, посветува особено внимание на својата градина. Помалите земјоделски стопанства се економични и сè поголем број се насочуваат кон интензивно производство на зеленчук.
...
Успехот во производство на зеленчук зависи од изборот на сортата или хибридот, оспособеноста и доброто познавање на технологијата на производството. Квалитетот на произведениот зеленчук пред сè зависи од правилниот избор на сортата во однос на условите на поднебјето и просторот, карактеристиките на почвата, изборот на соодветно ѓубриво и од успешната заштита од болести и штетници. Што се однесува до зеленчукот, денес имаме брзи и интензивни промени, а покрај тоа воведени се и многу новини.

Детали...