You are here

Жито

Жито

Сè повеќе земјоделците сакаат да достигнат високи приноси на квалитетни жита и затоа се подготвени да внесат нови пристапи. Тие пак не бараат финансиски вложувања, туку повеќе познавање. Syngenta се труди да обезбеди дел од тие познавања и затоа постојано испитува нови технологии на производство надвор од програмите за заштита на растенијата.

Клучот до успехот е насочен кон приносот којшто ги почитува високите технолошки сознанија каде познавањата за заштита и сортирање на житото заземаат значително место. Само правилно спроведените технолошки операции и добра програма за заштита на растенијата обезбедуваат големи и квалитетни приноси.

Детали ...