You are here

Ампексио виновата лоза

Ампексио

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули (WG)

Ампексио виновата лоза
Докажана синергија на двете активни материи.

Мандипропамидот има силно изразено антиспорулативно дејство, односно го инхибира ртењето на спорите, развојот на мицелијата, како и самото спороносење на патогенот. Делува преку инхибиција на формирањето на клеточниот ѕид и мембраната, при што создава целосна заштита. Делува превентивно, куративно и антиспорулативна, или не дозволува размножување и ширење на патогенот од една страна а преку ефектот врз клетките допринесува и до сигурно изумирање на патогенот.

Активната материја Зоксамид се надоврзува со своето делување преку инхибиција на клеточниот процес, а со самото тоа го спречува проникнувањето и развојот на мицелијата на патогенот. Има силен афинитет на сврзување со восочниот дел од кутикулата на лозата, со што обезбедува долготрајна и целосна заштита на сите делови од растението.

За прв пат во заштитата од пламеница се зборува за нов начин или механизам на заштита. За прв пат во Ампексио се зборува за “ХОРИЗОНТАЛНА“ и “ВЕРТИКАЛНА“ заштита за успешна контрола и сузбивање на пламеницата на виновата лоза.

Ампексио со два различни маханизми на делување против пламеница

Предности

  • Прв и единствен двоен механизам на делување
  • Превентивна, куративна и системична заштита
  • Нема опасност од резистенција, редовен во
  • програмата за антирезистентност
  • Одлична контрола врз причинителот

Зошто е значајна иновативната гранулација

Микро гранулираната формулација овозможува покрај висока растворливот исто така поголема покривност на продуктот.
Повеќе честици значат подобро распоредување на сите делови на виновата лоза, а со самото тоа и повисок степен на заштита.

Ампексио виновата лоза

Употреба на Ампексио

Поради новиот и единствен двоен начин на делување Ампексио се употребува во сите развојни фази на виновата лоза.
Ампексио е сигурен партнер од почетокот преку најкритичните фази се до прошарок, при што во наведените фази Ампексио го прати вегетативниот пораст како и порастот на зрната на виновата лоза.

Ампексио виновата лоза

Регистрација во Македонија
Ампексио виновата лоза

Ампексио виновата лоза