You are here

Вашиот избор

Пребарај Производ

Karate Zeon 5 CS

Инсектицид

Active

Во склад со природата!
Контактен инсектицид со широк спектар на делување...

Maxim Extra 050 FS

Средства за третирање на семе

Active

Pirimor 50 WG

Инсектицид

Active

E селективен инсектицид (aphicides) за борба против aphids (семејни Aphididae). Таа...

Thouchdown System 4

Хербицид

Pre launch

Супериорен, против најотпорните!
Системичен неселективен хербицид.
•...

Tilt 250 EC

Фунгицид

Pre launch

Специјалист за пепелници.
Системичен, куративен фунгицид.
• Сигурен и...