You are here

Лема ( Oulema melanopus )

Karate Zeon 5 CS

Инсектицид

Active

Во склад со природата!
Контактен инсектицид со широк спектар на делување...