You are here

Бело гниење на краставица

Sclerotinia sclerotiorum


  • Може да се појават врз сите надземни делови
  • Се манифестира како гниење на одделни делови од стеблото или на страничните израстоци
  • Како последица заразените делови се покриваат со снежно бела покривка
  • Првичните оштетувања се забележуваат во основата на стеблото
  • Првенствено се сушат загниените делови, а покасно и целите растенија