Копривино паjaче

Tetranichus urticae


  • Копривоното пајаче напаѓа домат, патлиџан, краставица, диња, лубеница, грав и грашок
  • Овој пајак е многу мал, долг 1 мм (не се гледа добро без лупа)
  • Првите симптоми се забележуваат на горната страна на старите листови во облик на точки со белкасто сребренкаста боја
  • Како се зголемува нападот точките се спојуваат и листот наста-нува мраморен и се суши
  • Од листот пајакот преминува на плодовите кои исто така ѓи оштетува
  • За развој на пајакот придонесува температурата над 25°С и ниска влажност на воздухот (лето без дожд) кога може да има и повеќе генерации

 

Средства за контрола