Вирус на мозаик

Cucumber Mosaic Virus (CMV)

  


  • Првите знаци се појавуваат во расадната фаза како мозаичко-хлоротично про-шарување, деформирање и брановидно искривување на лисната нерватура
  • Во процесот на развој лисјата се набрчкуваат и краевите им се свиваат надолу
  • Листовите се прошаруваат мозаично од светло зелени и темно зелени сектори со неправилна форма
  • На пониски температури, плодовите се прошарани, набрчкани и се деформи-раат