You are here

Семе пролетна зелка Lauda F1 од Syngenta.

Lauda F1

Lauda F1 е новиот хибрид на пролетна зелка, кој се одликува со исклучива брзинa - 45 - 50 денови.

Lauda F1

Lauda F1 е новиот хибрид на пролетна зелка, кој се одликува со исклучива брзинa - 45 - 50 денови.

Rosberg F1

Rosberg F1 e уште еден хибрид од новата генетика пролетна зелка на Syngenta, кој ви гарантира висока продукција, поради покрупната големина на главите.

Семе пролетна зелка Rosberg F1 од Syngenta.

Rosberg F1

Rosberg F1 e уште еден хибрид од новата генетика пролетна зелка на Syngenta, кој ви гарантира висока продукција, поради покрупната големина на главите.

Семе пролетна зелка Kevin F1 од Syngenta.

Kevin F1

Kevin F1 е погоден за производство во тунели и на отворено поле со или без агрил. Има исправени листови и прозрачна розета, која формира јаки, изедначени глави.

Kevin F1

Kevin F1 е погоден за производство во тунели и на отворено поле со или без агрил. Има исправени листови и прозрачна розета, која формира јаки, изедначени глави.